Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Intervención general de la administración del estado.
Administración Presupuestaria

Nabigatzeko gida

Nola nabigatu Aurrekontu Administrazioaren Interneteko atarian? www.pap.hacienda.gob.es

Goiburuan Estatuaren Aurrekontu Idazkaritza eta Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Gastuak identifikatzen dira, zeinek aurrekontu Administrazioaren arloa konfiguratzen duen.

Era berean, gune honetan atariaren bertsioetarako sarbideak kokatzen dira, Estatuko hizkuntza ofizialetan, eta baita ingelesez ere.

Horrez gain, honako hauek ere aurkitzen dira: nabigazioaren hasiera orriko sarbidea, atariaren mapa eta argitaratutako edukien inguruko erabiltzaileen kontsultak artatzeko harremanetarako posta helbideen sarbidea, baita bilaketa aukerak ere.

Goikaldean Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren gaurko berrietara sartu ahal da, bereziki Atari honen arlo funtzionalera erlazionatutakoak.

Erdialdean, goiko aldean, hiru adarretan egituratzen da:

 • Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza
 • Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorra
 • Bulego birtuala

Gorputzaren beheko aldeak nabarmentzen ditu zuzendaritza zentroek, Aurrekontu administrazioaren atariko edukien kudeatzaileek azpimarratu nahi izan dituzten nobedadeak.

Horrez gain, beheko aldean Estatuko Administrazio Orokorraren kanpaina instituzionaletarako sarbideak agertzen dira.

Orri oinean gida honetarako esteka dago ea atari honek betetzen dituen hainbat estandar aipatzen dira.

Secretaría General de Presupuestos y Gastos 

Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren menpekotasun azpian, zuzentzen eta koordinatzen duen organo gorena:

 • Aurrekontu politikaren irizpideak eta xedeak formulatzea, estatuko sektore publikoaren gastu eta diru-sarreren programetako urte anitzeko programazioa, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak osatzea, horien jarraipena eta ebaluazioa Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorraren bidez.
 • Estatuko sektore publikoaren langileen kostuen programazioa eta aurrekontua burutzea eta Maila Pasiboen Araubide Orokorreko pentsioen onespena eta ordainketa, hori guztia, Langileen eta Pentsio Publikoen Kostuetako Zuzendaritza Nagusiaren bidez.
 • Erkidego funtsen diseinua, planifikazioa eta kudeaketa  eta eskualdeko pizgarrien politikaren exekuzio estatala, eta baita Espainiako Europar Batasunaren erkidego aurrekontuan parte-hartzea jarraitzea eta kudeatzea, Erkidegoko Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren bidez.

Era berean, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzari, Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Orokorrari atxikita dago.

Funtzio hauen jardueran, bere titularrak Gastu Politiken Batzordea eta Diru-sarreren Batzordea koordinatzen ditu, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministroaren faltan hauetan nagusi izanez eta Programen Analisi Batzordeetan nagusi izanez, gainera Higiezin eta Ondare Jardueren Koordinazio Finantzarioaren Batzordearen lehendakariordetza izanik. Horrez gain Inbertsio Publikoen Batzordea eta Eskualdeko Pizgarrien Errektore Kontseiluan ere nagusia da, RENFE-Operadoran Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Ordezkaritza Bereziaren titularra ere izanik, Ordezkaritza organikoaren partaide administratibo unitateen menpe egonez.

Orri hauen bidez, jarduera guztien inguruko informazio eguneratu lortu daiteke eta unitate desberdinekin harremanetan jar daiteke adierazitako harremanetarako helbideen bidez.

Antolaketa eta Alderdi Orokorrak.

Atal honen bidez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzako eta bere zuzendaritza organoen antolaketa egitura eta zereginak aurkezten dira:

 • Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorra.
 • Langileen eta Pentsio Publikoen Kostuen Zuzendaritza Orokorra.
 • Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorra.

Estatuko Aurrekontu Orokorrak

Atal honek, uneko ekitaldirako, Estatuko Aurrekontu Orokorren inguruko informazioa dauka, bai ontzat emandakoei eta bai horien proiektuei dagokienez. Aurrekontuen edukia azalduta eta laburtuta dago hainbat liburutan: Aurrekontuen proiektua Gorte Nagusiei aurkezten dien liburu horia; eta sarrera eta aurrekontu egiteren liburu urdina.

Honen inguruko informazioa jartzen du eskura:

 • Aurreko ekitaldietako aurrekontuak
 • Europar Batasuneko, Autonomia Erkidegoetako eta Toki Entitateetako aurrekontuak
 • Aurrekontu araudia
 • Ekonomia eta finantza txostena
 • Aurrekontu estatistikak
 • Beste aurrekontu dokumentazioa. Orri honen bidez hurrengo informazioa eskuragarri izango da:
  • Lan dokumentuak
  • Datu makroekonomikoen oinarriak
  • Programa ekonometrikoak
  • Beste dokumentazioa

Europar Batasuneko funtsak

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorra Administrazio Zentraleko organoa da eta Erkidego Funtsak, bereziki FEDER, eta Kohesio Funtsa Espainian aplikatzearen kudeaketa aztertzeaz, ebaluatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen da, alor honetan, Administrazioko beste erakundeei dagozkien eskumenak alde batera utzi gabe.

Web guneak eskualdetako politikaren eta haien tresnen inguruko informazioa eta zerbitzuak ditu, bai erkidegoetako funtsei dagokienez, aldi desberdinetan, eta bai eskualdetako pizgarriei dagokienez.

Maila Pasiboen Pentsioak

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Kostuetako Zuzendaritza Orokorrekok web orrian, kudeatzen diren prestazio mota desberdinen informazio xehatua eta eguneratua eskaintzen da:

 • Estatuko Maila Pasiboen Araubideko Pentsioak
 • Guda zibiletik eratorritako lege berezien pentsioak
 • Elikagai Bermearen Funtseko Aurrerakinak
 • Indarkeriako eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimentzako laguntzak

Hemen aipatutako prestazioak eskatzeko formularioak eskuragarri izango dira; horiek araupetzen dituen araudia ezagutu, eta baita horiek onartzeko jarraitzen den administrazio prozedura jarraitzea edo etorkizuneko pentsioaren zenbatekoa kalkulatzea, erretiratzear zauden funtzionarioa bazara; edo Estatuko, Administrazio Mutualismoko eta Erkidegoetako gizarte prestazioen deialdi desberdinak kontsultatzea.

Langileen Kostuak

Langile Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorrak, beste funtzio batzuen artean, Ogasun Ministerioari eta Funtzio Publikoari legalki leporatutako konpetentzien jarduera langile aktiboen ordainsariei dagokien kostuetatik eratorritako neurrien eta Administrazioko organoen lanpostuen hornidura ditu bere kargu. Web guneak eskuragarri du araudiaren inguruko informazioa; aipatutako zereginekin lotutako estatistikak eta jardueren memoria.

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorreko Egoitza elektronikoa

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorreko egoitza elektronikoari esker, hiritarrekin, euren izenean edo ordezkarien bidez, Interneten bidez zenbait izapide kudeatu dezakete, Maila Pasiboen pentsioekin eta prestazioekin lotuta, besteak beste.

 • Datu pertsonalak eta Maila Pasiboek ordaindutako pentsioen datu ekonomikoak kontsultatzea.
 • Txostenak lortzea: uneko nominaren eta aurreko nominen ordainagiriak (azken hamabi hilabeteak), uneko urteko berbalorazioaren txostena.
 • Ziurtagiriak lortzea: PFEZren konturako atxikipenen ziurtagiria, altan dauden pentsioen ziurtagiriak (hilekoak eta urtekoak), pentsiodunaren ziurtagiria, ziurtagiri negatiboa, pentsiodunaren ziurtagiria ezgaitasunarengatik/erretiroa gaitasunik ezarengatik.
 • Maila Pasiboek ordaindutako pentsioaren edo prestazioaren izapideen egoera edo Maila Pasiboen alorrean ezarritako errekurtsoen egoera kontsultatzea.

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorreko Egoitza elektronikoa

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorreko egoitza elektronikoari esker, hiritarrek eskuragarri dituzte Eskualdetako Pizgarrien eta Erkidegoko Funtsen alorreko zerbitzu elektronikoak.

Logo IGAE 

Intervención General de la Administración del Estado

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.

Como órgano de control, la IGAE es la encargada de verificar, mediante el control previo de legalidad, el control financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública le compete proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública. Y en este sentido tiene la responsabilidad de elaborar las cuentas económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, cuyo más concreto y específico resultado es la determinación de la cifra, fundamental en la vida económica de la nación, de déficit público, tanto del total de las Administraciones Públicas como de cada uno de sus subsectores.

A través de estas páginas puede acceder a las diversas publicaciones, estadísticas e informes realizados por la IGAE, reflejo de las funciones arriba enumeradas y a la normativa actualizada en el ámbito de control económico- financiero y de la contabilidad pública, directamente o a través de sus bases de datos propias.

Quienes somos

Se ofrece información relativa a:

 • Organigrama
 • Memoria
 • Normativa
 • Publicaciones
 • Empleo público
 • Procedimientos Administrativos

Contabilidad

En donde puede encontrarse entre otra la información sobre la función de la IGAE como centro directivo y gestor de la contabilidad pública. De esta forma, este canal se estructura en diversos subcanales, iniciándose con el vigente Plan General de Contabilidad Pública, norma base en este ámbito. Asimismo, se ofrece información tanto normativa, como informes y otras estadísticas diferenciando entre la contabilidad pública estatal, la contabilidad pública local y la contabilidad nacional. Las consultas que sobre esta materia son resueltas por la IGAE están accesibles en la base de datos Lei. La información disponible se encuentra estructurada en los siguientes apartados

 • Contabilidad Pública
  • Plan General de Contabilidad y normativa relacionada.
  • Contabilidad Pública Estatal
   • Ejecución presupuestaria
   • Registro de cuentas anuales del sector público
  • Contabilidad Pública Local
 • Contabilidad Nacional
  • Calendario de publicaciones
  • Información general: normativa, manuales, guías y notas
  • Publicaciones
 • Registro Contable de facturas
 • Otra información económica financiera

Control

Se recogen bajo este apartado la información sobre la función de control interno que tiene encomendada la IGAE sobre la gestión económica y financiera del sector público estatal.

Así, este control interno se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente y la auditoría pública, el control financiero de subvenciones nacionales y ayudas públicas y el control de fondos europeos, modalidades desarrolladas en este apartado.

 • Función Interventora
 • Control financiero permanente y auditoría pública.
 • Control financiero de subvenciones y ayudas públicas
 • Control de fondos europeos
 • Supervisión continua

Coordinación antifraude

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude es el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

A través de dicho apartado se puede acceder a la siguiente información:

 • Normativa y otra documentación
 • Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos

Baese de datos

Proporciona acceso a la siguiente información:

 • Legislación e informes (Lei)
 • Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE)
 • Inventario de Entesl del Sectro Pública Estata, Autonómico y Local (INVENTE)
 • Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPS)
 • Central de Información de Contabilidad Nacional (CIGAE)

Sede electrónica de la Intervención General de la Administración del Estado

A través de la sede electrónica de la Intervención General de la Administración del Estado, se ofrece a los ciudadanos el acceso a los servicios electrónicos relativos al procedimiento de control financiero de subvenciones.

Enlaces

En los dos canales anteriores (SGPG e IGAE) se ofrece un repertorio específico de Enlaces a contenidos similares o relacionados.

@dministración electrónica 

Bulego birtuala

Bulego Birtualaren bitartez, informazioko sistemen eta erakunde publikoen webguneek eskaintzen dituzten zerbitzu erabilgarrien katalogoa eskaintzen da, eta baita katalogo horren sistemetako sarbide eskaera zerbitzua eta sarbide mugatua duten aplikazio edo datu-baseen idazmahai pertsonalizaturako sarbidea ere, zeinak baimena behar duen. Gainera, programen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak edo erakunde kudeatzaile publikoen aplikazioen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak eta Estatuko Administrazio Orokorrak; erakunde autonomoak; enpresa publikoek eta tokiko erakundeek informazio ekonomiko finantzarioa Internet bidez bidaltzeko bidea ere ematen ditu.

Hurrengo bi ataletan egituratzen da bide hori:

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Administrazio Prozedurak

Administrazio Publikoaren jarduera ia osoa prozedura administratibo eta zerbitzuen kudeaketaren eta izapidetzaren inguruan garatzen da, jarduera administratiboa arauei lotua dagoela eta, formalizazio handia duelako.

Prozedura administratibo eta zerbitzuak administrazio-erakunde eskudunak prestazioei, zerbitzuei eta hiritarren gogoen inguruan erabakitzeko jarraitzen diren prozesuak dira.

Administrazio prozedura nagusiak eta Ogasun Ministerioari eta Ogasun Publikoari ematen zaizkion konpetentziak ezagutzeko helburuarekin, atal honen bidez (Ministerioaren atarira estekaren bidez) guztiei buruzko informazioa lortu dezake eta helburu horrekin eskuragarri daudenak elektronikoki bideratu ditzake.

Informazioko Sistemen Katalogoa

Atal honetako administrazio unitate, Erakunde publiko edo Herri Administrazio bakoitzeko aplikazioen zerrendak Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazioko sistemen katalogoa, eta zein gastutan sar daitekeen, datu-basearen arduradunaren aurretiko baimenarekin adierazten du, haien hartzaileen arabera sailkatuta.

Zerbitzu bakoitzaren informazio zehatza aurki daiteke, haren izena sakatuta, funtzioa aktibo balego edo, bestela, informazio osagarria eska daiteke webgune honen orri nagusian datorren helbidera idatziz.

Web Zerbitzuen Katalogoa

Orri honetan Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzak eskainitako web zerbitzuen katalogoa eskaintzen da, herri administrazioko eta entitateekin eragiketak errazteko.

Informazioko Sistemetara sartzeko eskakizuna

Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan, informazioko sistemetan eta internet bidez ematen diren beste eduki edo zerbitzu elektroniko batzuetarako sarbidea 2015eko abenduaren 21eko ebazpenean aratzen da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena, zeinaren bitartez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazio-sistemen segurtasun-politika eta Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetzarena arautzen diren.

Oro har, Zerbitzu horietan sartzeko, erabiltzailea aurretik egon behar da erregistratuta, hau da, horietako bakoitzean sartzeko baimena eduki behar du. Gainera, zerbitzu horietako gero eta gehiagotan eskatzen da sarbidea ziurtatze-zerbitzuen baimendutako emaile baten ziurtagiri elektroniko batez egitea.

Informazioko Sistemetarako sarbidea

Atal honen bitartez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren Informazioko Sistemen Idazmahai Pertsonalizatuan sartzen da. Han, sartzera baimendutako erabiltzaileak Informazio Sistementzako ikono bana aurkituko ditu.

IGAE programen deskarga

Atal honetan Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak erakunde publikoen eskura jartzen dituzten programen inguruko informazioa eta prozedurak aurkezten dira, bai IGAE beraren aurrekontuen informazio ekonomikoa bidaltzea errazteko bai Sektore publikoaren kudeaketa ekonomikorako erabilgarriak diren programak direlako.

Trukatzeko formatuak

Aurrekontuen administraziorako sistemekin informazioa trukatzeko formatu normalizatuak eskaintzen dira, arlo horretatik kanpoko erabiltzaileen eskura jartzen direnak, normalizatutako formatuaren xede laburtuarekin, hartzaileak zein diren eta formatua zehazten den araua edo dokumentazioarekin batera.

Aurrekontuen erabilerak

Atal honetan honakoak eskaintzen dira funtsean:

 • Estatuko Aurrekontu Orokorrak egiteko informazioa hartu eta emateko estandarrak.
 • Zentro kudeatzaileek Aurrekontuen agertokiak eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak proposatzeko txantiloiak.
 • Formatu irekiak, non Estatuko Aurrekontu Orokorren zati bat diren XML fitxategietako datuen egituraren definizioa eta haiei dagozkien dokumentazioa zehazten den.

Tokiko kontabilitate publikoa

Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak zure eskura jartzen du atal hau, "Tokiko Kontabilitate Publikoa". Handik, tokiko erakundeen kontabilitatearekin lotutako informazioan sar daiteke: kontabilitateari buruzko araudia, kontuen formatu normalizatua, BÁSICAL aplikazioa, kontabilitatearen irekiera-gida, tokiko kontabilitate publikoko forua, ...

Informazio osagarria

Aukera honetan gainerako orri eta ataletan eskaintzen den informazio osagarria biltzen da, egun:

 • TELCON zehaztapenak
 • Oinarrizko araudia
 • Jubil@

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailea

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailearen bitartez, SOROLLA2 informazio-sistemaren inguruko informazio orokorra eskaintzen da. Azpiataletan hauek aurkituko dituzu: Zer da SOROLLA2?; sistemaren funtzio nagusiak; Nola eskatzen da, eta gaur egun arte atxiki diren instalazioen zerrenda. Horrez gain, aurtengo "SOROLLA2 ibilbide-orria" ere eskaintzen da.

Gainera, Internet bidezko prestakuntza eskaintzen da, hiru prestakuntza-arlotan:

 • Kontzeptu orokorrak
 • Kutxa ordaintzailearen kudeaketa
 • Gastu-espedienteen tramitazioa

Foruak

Foru horien helburua erabiltzaileek erreferentzia duten gaien inguruan eztabaidatzeko eta bakoitzaren esperientziak besteekin trukatzeko gunea izatea da.

Erabilera-arauak: Bi motatako foruak daude: foru publikoak eta foru pribatuak. Foru publikoak haren edukietan interesa duten foru irekiak dira, zeinaren sarbidea doakoa den, eta ez duen erregistroaren aurretiko erregistroa eskatzen. Foru pribatuek, aldiz, erabiltzailea erregistratzea eta pasahitza behar dute sartzeko, kasu bakoitzean adierazten diren jarraibideei jarraituta.

Aurrekontuen administrazioaren dokumentu elektronikoak egiaztatzea

Aurrekontuen Administrazioaren Dokumentu elektronikoak egiaztatuz Aurrekontuen Administrazioko dokumentu elektronikoen datu-basean gordetako dokumentu elektronikoak ikus daitezke, hau da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan.

Administrazioaren ekintza automatizatuak

Orri honen bitartez, Aurrekontuen Administrazioa arautzen duten argitaratutako ebazpenetan sarten da.

Alderdi orokorrak

Imagen institucional del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 

Webguneko orrien goiburuetan Gobernuaren edo Ministerioaren logotipoa bistaratzen da, eta Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena. Gainera, beste hizkuntzatako bertsioetan sartzeko aukera, web bilatzailea eta zenbait menu osagarri ere.

Hasiera | Mapa | Kontaktuak

Ogasun Ministerio eta Funtzio Publikoaren ezkutu instituzionaletik Ministerioaren Atarira sartzen da eta SEPGren logotipotik aurrekontu Administrazioaren atariko hasierako orrialdera edozein unetan sartzeko aukera dago.

Behean, kanal nagusi bakoitzean eskaintzen diren eduki berriak eskaintzen dira

Orriaren oinean, menu osagarriaren zonan Nabigazio-gidari, Gida teknikoari, Lege-oharrari, Erabilerraztasunari eta Interneteko hainbat estandarren jarraipen mailari buruzko informazioa eskaintzen du.

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0  

Nola jakin dezakegu non gauden?

Nabigazio-orrien esparru zentralaren goiko aldean datorren goiburuan kanala, azpikanala eta zein informaziotan gauden ikusiko dugu.

Hasiera > Informazio osagarria > Oinarrizko araudia.

Orri bakoitzaren goiburuan dagoen Mapa botoiaren bitartez ere orienta gaitezke.

¿Nola alda dezaket hizkuntza?

Aurrekontuen Administrazioaren Webgunearen eduki asko hainbat hizkuntzatan dago. Espainiako lau hizkuntza ofizialetan nabiga daiteke (gaztelania, katalana/valentziera, euskara eta galiziera) eta baita ingelesean ere. Hizkuntza aukeratzea ahalbidetzen duen menua webgunearen hasierako orriaren eta kanal nagusien goiburuan dago, eskuineko ertzean.

Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Gaztelania (lehenetsia) ez den beste hizkuntza batean ikusi nahi izanez gero, “ongi etorri” hitza aukeratu nahi den hizkuntzan hautatu behar da.

Edukiak inprimatzea

Edozein orriko edukia inprimatzeko, ikonoa edo esteka sakatuko da

imagen impresora Versión imprimible

Ezintasunen bat edo nabigazioko beste gailuren bat erabiltzen duten pertsonek erabil dezaketen webgunea

Webgunea WAI (AA) WAG 2.0. estandarrak jarraituz da erabilgarri.

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 

Gomendio teknikoak eta gunetik informazioa deskargatzeko behar diren programak

 • Webgune hau optimizatuta dago MS Internet, Internet Explorer 6.0 edo bertsio berriagoarentzat, Firefox 3.0 edo berriagoarentzat, Opera 9.0 edo berriagoarentzat, K-Meleon 1.5.3 edo berriagoarentzat dago optimizatuta..
 • PDA bitartez eta Opera Mini 4.2 edo berriagoa edo IE bertsio berriena, Windows Mobile 6.5 edo berriagoa duen mugikorraren bitartez ere ikus daiteke. Sistema eragile ugari dagoenez, ezin da bermatu guztietatik nabigatu ahal izatea.
 • Orriak 1024x768 bereizmen optimorako egin dira, eta nabigatzailea tresna-barren hiru mailarekin konfiguratu da.
 • Guneko hainbat dokumentu ikusteko behar diren programak Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren kanalean eta Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiaren ezkerreko menuan datorren Utilitateak aukeratik deskarga daitezke.
 • RSS 2.0. estandarraren arabera ere eskaini daitezke edukiak. RSS zerbitzua erabiltzeko, irakurle edo gehitzaile edo Internetek arakatzaile izeneko programa instalatu behar da, zeina estandar horrekin bateragarria den.