Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado
SOROLLA2

Ajut

Com navegar pel portal d'Internet de l'Administració pressupostària www.pap.minhap.gob.es

A la capçalera s'identifica la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que configura l'àmbit de l'Administració pressupostària.

En aquesta zona també es troben els accessos a les versions del portal en les diverses llengües cooficials de l'Estat i, a més, en anglès i francès.

També s'hi troba l'accés a la pàgina inicial de la navegació, el mapa del portal i l'accés a les adreces de correu per tal d'atendre les consultes dels usuaris sobre els continguts que es publiquen al portal, així com les diverses opcions de cerca.

El cos central de la zona superior s'estructura en tres canals:

 • Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses
 • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Oficina virtual

La zona inferior del cos central es dedica a destacar les novetats que els centres directius, que són els gestors dels continguts del portal de l'Administració pressupostària, han volgut significar.

A més a més, al marge dret hi ha diversos accessos a campanyes institucionals de l'Administració general de l'Estat.

Al peu de pàgina hi ha l'enllaç a aquesta guia i s'indiquen diversos estàndards que aquest portal compleix.

Secretaría General de Presupuestos y Gastos

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses

Òrgan directiu al qual, sota la dependència del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, li correspon dirigir i coordinar:

 • La planificació, la programació i la pressupostació del sector públic a través de la Direcció General de Pressupostos.
 • La planificació, la programació i la pressupostació dels costos de personal del sector públic i el reconeixement i el pagament de les pensions del règim de classes passives, tot això, a través de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques.
 • El disseny, la gestió i la planificació dels fons comunitaris i l'execució estatal de la política d'incentius regionals, a través de la Direcció General de Fons Comunitaris. En l'exercici d'aquestes funcions, assumeix la coordinació de les comissions d'anàlisi de programes, que presideix quan no hi ha el secretari d'estat d'Hisenda i Pressupostos, i la vicepresidència primera del Consell Rector d'Incentius Regionals.

A través d'aquestes pàgines, es pot aconseguir informació actualitzada de totes les actuacions que faci i comunicar-se amb les diverses unitats a través de les adreces de contacte que s'hi indiquen.

Organització i aspectes generals

En aquest apartat es presenta l'estructura organitzativa i les funcions de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i dels seus centres directius:

 • Direcció General de Pressupostos.
 • Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques
 • Direcció General de Fons Comunitaris

Pressupostos generals de l'Estat

Aquest apartat conté, per a l'exercici en curs, la informació relativa als pressupostos generals de l'Estat, tant dels aprovats com del projecte de pressupostos. El contingut dels pressupostos es troba explicat i resumit en diversos llibres: el llibre groc, de presentació del projecte dels pressupostos a les Corts Generals; el quadern blanc, de resum del llibre groc, i el llibre blau, d'introducció i estructures pressupostàries.

Facilita l'accés a informació relativa a:

 • Pressupostos d'exercicis anteriors
 • Pressupostos de la Unió Europea, de les comunitats autònomes i de les entitats locals
 • Normativa pressupostària
 • Informe econòmic i financer
 • Estadístiques pressupostàries

Documentació. A través d'aquesta pàgina es pot accedir a la informació següent:

 • Documents de treball
 • Bases de dades macroeconòmiques
 • Revista del pressupost i la despesa pública
 • Programes d'estabilitat
 • Documentació històrica
 • Oficina virtual

Fons de la Unió Europea

La Direcció General de Fons Comunitaris és l'òrgan de l'Administració central que s'encarrega d'estudiar, avaluar i coordinar la gestió de l'aplicació, a Espanya, dels fons estructurals comunitaris, de manera especial, del pla FEDER, i del Fons de Cohesió, sens perjudici de les competències que, en aquesta matèria, corresponguin a altres entitats de l'Administració.

Pensions de classes passives

La Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques s'encarrega, entre altres funcions, de reconèixer i fer el pagament de les pensions del règim de classes passives de l'Estat causades pels funcionaris civils, així com del pagament de les que estiguin causades pels funcionaris militars; gestionar les pensions i les indemnitzacions que es deriven de la guerra civil espanyola; de les ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual; de les pensions per actes de terrorisme a favor de les persones que no estiguin incloses a cap règim públic i obligatori de la Seguretat Social, i de les bestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments.

En compliment del compromís que hem assumit per tal de millorar, de manera contínua, els serveis que prestem i facilitar les relacions del ciutadà amb la nostra Administració, en aquest espai li oferim, a més a més de tota la informació sobre les prestacions de classes passives, la possibilitat de fer, a través de mitjans telemàtics, les gestions relacionades amb aquestes prestacions.

Costos de personal

La Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques té, a càrrec seu, entre altres funcions, l'exercici de les competències que legalment té atribuïdes el Ministeri d'Economia i Hisenda en matèria de costos derivats de mesures relatives a les retribucions del personal actiu i de la dotació de llocs de treball dels òrgans de l'Administració.

igae

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses amb rang de subsecretaria, té, a càrrec seu, les funcions següents:

 • El control intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer.
 • El seguiment i el control de subvencions.
 • Les actuacions que es deriven de l'exercici del control dels fons comunitaris, pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria.
 • La direcció i la gestió de la comptabilitat pública.
 • La formació dels comptes econòmics del sector públic.
 • L'assessorament als òrgans de gestió que es deriva de les seves funcions de control.
 • La gestió de la informació econòmica i financera que es deriva de l'exercici de les seves funcions comptables i de control.
 • La relació amb les hisendes territorials als efectes de la informació comptable que han de lliurar per tal de formar els comptes econòmics del sector públic.
 • L'ajut i la col•laboració amb l'Administració de Justícia en procediments relatius a delictes públics de caràcter econòmic.
 • La planificació, el disseny i l'execució de la política informàtica de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el suport informàtic de les activitats i l'assessorament, la coordinació i la instrumentació dels projectes informàtics dels seus òrgans.
 • Les actuacions que es deriven de l'exercici del control dels Fons Comunitaris, de manera especial, les que es preveuen a l'article 62 del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria dels programes en què la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) tingui aquesta condició.

Organització i aspectes generals

S'ofereix informació relativa al següent:

 • Organització i funcions de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Oferta de feina pública
 • Concursos de personal
 • Licitacions públiques en curs

Execució del pressupost i comptabilitat pública

Proporciona accés a informació relativa al següent:

 • Pressupostos generals de l'Estat
 • Execució del pressupost de l'Administració general de l'Estat
 • Distribució territorial de la inversió de l'Estat i els seus organismes
 • Liquidació del pressupost
 • Avanç de liquidació del pressupost
 • Resum del compte de l'Administració general de l'Estat
 • Compte general de l'Estat
 • Normativa sobre comptabilitat pública

Informes i comptes econòmics del sector públic

S'hi pot trobar informació en matèria de comptes econòmics del sector públic, classificada en els epígrafs següents:

 • Publicacions
 • Comptabilitat nacional
 • FMI — Projecte NEDD/SDDS

Control de la despesa pública

En aquest apartat es recullen les opcions d'accés a les disposicions generals del control de la gestió economicofinancera realitzada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, les disposicions específiques aplicables en matèria de fiscalització prèvia i les orientades al control financer.

Normativa i informes

A través d'aquest apartat es pot accedir a la normativa relativa a les matèries que es tracten en aquest portal.

De la mateixa manera, es pot accedir a les pàgines que corresponen a les intervencions generals de les comunitats autònomes i dels organismes d'altres Estats amb funcions semblants a les de la IGAE.

 • Marc normatiu del pressupost i la despesa pública
 • Projectes normatius
 • Pressupostos
 • Comptabilitat pública
 • Control públic
 • Classes passives
 • Costos de personal
 • Fons de la Unió Europea
 • Finançament territorial
 • Base de dades Lei (Legislació i informes)
 • Intervencions generals de les comunitats autònomes
 • Normativa de comunitats autònomes
 • Organismes d'Estats membres de la Unió Europea amb funcions semblants
 • Organismes estatals iberoamericans amb funcions semblants

Publicacions

En aquest apartat, la informació sobre publicacions es classifica en els epígrafs següents:

 • Catàleg de la IGAE
 • Publicacions en línia
 • Revista Cuenta con IGAE

Estadística i informes

Segons allò que disposa l'acord de la Comissió Delegada del Govern per als assumptes econòmics sobre millores en la transparència en l'àmbit de la informació econòmica i estadística proporcionada pel Govern (Consell de Ministres de 14 de gener de 2005), s'ofereixen les estadístiques i els informes relatius a:

 • Pressupostos
 • Execució i liquidació del pressupost
 • Comptabilitat nacional
 • Pensions de classes passives
 • Costos de personal
 • Fons europeus

Inventari d'ens del sector públic estatal (INVESPE)

La publicació de l'inventari d'ens del sector públic estatal té l'objectiu d'oferir el coneixement de la seva estructura, la seva dimensió i la seva composició.

Està format per totes les figures jurídiques que s'indiquen a l'article 2 de la Llei 47/2003, general pressupostària, llevat de l'Administració general de l'Estat. A més a més, inclou, d'una manera diferenciada i addicional, la informació relativa als consorcis, les fundacions i les empreses en què l'Estat participa de forma minoritària, ja sigui directament o indirecta, tot oferint el detall dels components i la seva classificació en la comptabilitat nacional. A més a més, se'n donen les dades generals, l'estructura de domini, les magnituds economicofinanceres més significatives, així com la distribució percentual dels ingressos que financen l'activitat de cada exercici.

Fòrum Iberoamericà de Comptabilitat Pública (FIC)

És un fòrum permanent de reflexió i treball entre els països iberoamericans, Espanya i Portugal amb l'objectiu d'avançar en el coneixement mutu i posar en comú diverses experiències en matèria de comptabilitat pública.

Enllaços

En tots dos canals (SGPG i IGAE) s'ofereix un repertori específic d'enllaços a continguts semblants o que estiguin relacionats.

@dministración electrónica

Oficina virtual

A través de l'Oficina virtual es facilita l'accés a l'oficina electrònica de classes passives, així com a serveis de descàrrega de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques interessants per a la gestió economicofinancera dels òrgans gestors públics i per a l'enviament d'informació econòmica i financera, a través d'Internet, per part dels òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat, d'organismes autònoms, d'empreses i d'entitats locals. De la mateixa manera, també es proporciona informació sobre el catàleg de sistemes d'informació als quals es pot accedir des d'organismes públics, sobre el servei de sol•licitud d'accés a qualsevol dels sistemes d'aquest catàleg i sobre l'accés a l'escriptori personalitzat d'aplicacions o bases de dades que tinguin accés restringit, amb autorització prèvia.

Aquest canal s'estructura en els apartats següents:

Procediments administratius de l'extint Ministeri d'Economia i Hisenda

Gairebé tota l'activitat de l'Administració pública es desenvolupa al voltant de la gestió i la tramitació dels procediments administratius i dels serveis, que es caracteritzen perquè tenen un grau molt alt de formalització com a conseqüència del fet que l'activitat administrativa s'ha d'atenir a les normes.

Els procediments administratius i els serveis són processos a través dels quals un òrgan administratiu competent decideix sobre les prestacions, els serveis i les pretensions que li planteja la ciutadania.

Amb la finalitat de donar a conèixer els procediments administratius i els serveis principals, la competència dels quals és de l'extint Ministeri d'Economia i Hisenda, a través d'aquest apartat (mitjançant un enllaç al portal del Ministeri) en podeu tenir informació i tramitar-ne alguns electrònicament.

Classes passives

L'Oficina electrònica de classes passives us permet de fer, a través d'Internet, certes gestions i consultes sense haver d'anar fins a les oficines de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques o de les delegacions d'Economia i Hisenda (consulteu la carta de serveis electrònics i el tríptic informatiu sobre l'Oficina electrònica de classes passives).

Catàleg de sistemes d'informació

La relació d'aplicacions que es mostra en aquest apartat per cada tipus d'unitat administrativa, organisme públic o Administració pública fa referència al catàleg de sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos, als quals es podria accedir si es disposés de l'autorització prèvia per part del responsable de la base de dades. Per a més informació, podeu accedir a informació específica de cadascun d'aquests sistemes tot clicant sobre el nom del sistema que us interessi, en cas que estigui activa aquesta opció. Si està inactiva, també podeu demanar-ne informació addicional tot enviant un correu electrònic a l'adreça que es mostra a la pàgina principal d'aquest web.

Sol•licitud d'accés als sistemes d'informació

En l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, l'accés als sistemes d'informació i altres continguts o serveis electrònics oferts a través d'Internet es troben regulats per la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Amb caràcter general, per tal que l'usuari pugui accedir a aquests serveis hi ha d'estar registrat prèviament, és a dir, ha d'estar autoritzat a accedir a cadascun d'aquests serveis. A més a més, cada vegada hi ha més serveis en què s'exigeix que aquest accés es faci mitjançant un certificat electrònic que hagi expedit un proveïdor autoritzat de serveis de certificació.

Accés als sistemes d'informació

A través d'aquest apartat s'accedeix a l'Escriptori Personalitzat de Sistemes d'Informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. En aquest apartat trobareu una icona per a cada sistema d'informació per al qual l'usuari disposi de permisos d'accés gràcies al fet que l'hagin autoritzat prèviament.

Descàrrega de programes IGAE

En aquest apartat es presenta la informació i els procediments de descàrrega relacionats amb els programes que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) posa a disposició d'altres organitzacions públiques, ja sigui per facilitar l'enviament d'informació de caràcter econòmic pressupostari a la IGAE mateixa o bé pel fet que són programes útils per a la gestió econòmica del sector públic.

Formats d'intercanvi

Es proporcionen els formats normalitzats per a l'intercanvi d'informació amb sistemes d'informació de l'Administració pressupostària que es posin a disposició dels usuaris externs d'aquest àmbit, amb què s'inclou una descripció breu de la finalitat del format normalitzat, els destinataris d'aquest format i la normativa o la documentació en què s'especifica aquest format.

Utilitats pressupostàries

En aquest apartat s'ofereixen, principalment:

 • Estàndards d'intercanvi d'informació relacionats amb l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat.
 • Plantilles pressupostàries per tal que els centres gestors puguin elaborar les propostes per als pressupostos generals de l'estat.

Comptabilitat pública local

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa, a la disposició dels usuaris, la secció "Comptabilitat pública local", des d'on podreu accedir a la informació relacionada amb la comptabilitat de les entitats locals: normativa comptable, format normalitzat de comptes, aplicació BÁSICAL, guies per a l'obertura de la comptabilitat l'1 de gener de 2006, un fòrum de comptabilitat pública local, etc.

Informació complementària

En aquesta opció s'exposa informació diversa de caràcter complementari de la que s'ofereix a la resta de pàgines i apartats, actualment, les següents:

 • Especificacions TELCON
 • Notes informatives
 • Normativa bàsica

Utilitats

Selecció d'enllaços que us permetran descarregar programari gratuït que us farà falta per tal d'accedir a alguns continguts d'aquest portal.

Fòrums

Aquests fòrums pretenen ser un lloc al qual els usuaris vagin a debatre sobre els temes a què fan referència i a posar en comú les seves experiències relacionades amb aquests temes.

Normes d'ús: hi ha dos tipus de fòrums, els fòrums públics i els privats. Els fòrums públics són fòrums oberts a totes les persones que estiguin interessades en el tema a què es dediqui el fòrum, l'accés és de caràcter gratuït i no cal que l'usuari s'hi registri abans. Els fòrums privats necessiten registre d'usuari i contrasenya per a qualsevol tipus d'accés, tot seguint les instruccions que s'indiquin a cada cas.

Aspectes generals

Imagen institucional del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto

Les capçaleres de les pàgines del portal mostren el logotip institucional del Govern, del Ministeri i també de la SEPD, l'opció per poder accedir a versions en altres llengües, el cercador web i algun menú auxiliar.

Inici | Mapa | Contacte

Des de l'escut institucional del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques s'accedeix al portal del Ministeri, i des del logotip de la SEPD podeu tornar, sempre que vulgueu, a la pàgina inicial del portal de l'Administració pressupostària.

A la part inferior trobareu les novetats dels continguts de cada canal principal.

Al peu de la pàgina trobareu la zona de menú complementari, que ofereix informació relacionada amb la guia de navegació, l'avís legal, l'accessibilitat i el grau de compliment de certs estàndards d'Internet.

Guia de navegació Data de l'última actualització: 27/11/2009

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 valid xhtml10 valid css

Com puc saber on sóc?

A través de l'encapçalament, que es troba a la part superior del marc central de les pàgines de navegació, es mostra el canal, el subcanal i el tema del contingut informatiu en què us trobeu.

Inici > Informació complementària > Normativa Bàsica

També us podeu orientar a través del botó "Mapa", que trobareu a la zona de la capçalera de cada pàgina.

Com puc canviar de llengua?

Bona part dels continguts del portal de l'Administració pressupostària es troben en versió multilingüe. Hi podeu navegar en les llengües cooficials d'Espanya (castellà, català/valencià, eusquera i gallec) i també en dues llengües estrangeres (anglès i francès). El menú que permet triar la llengua, el trobareu a la capçalera, al marge superior dret de la pàgina inicial del portal i dels canals principals.

Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome | Bienvenue

Per visualitzar la versió del portal en una llengua que no sigui el castellà (que és la llengua per defecte), heu de seleccionar la paraula "Benvingut" en la llengua corresponent a la versió de la llengua en què vulgueu.

Impressió de continguts

Per tal d'imprimir el contingut de qualsevol pàgina, heu de prémer la icona o l'enllaç següent:

imagen impresoraVersió imprimible

 

Web accessible per a persones amb discapacitat i altres dispositius de navegació

El portal de l'Administració pressupostària és accessible segons els estàndards WAI (AA) del W3C.

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0

Recomanacions tècniques i programes que calen per descarregar informació del portal

 • El portal està optimitzat per als navegadors MS Internet Explorer versió 6.0 o superior, Firefox 3.0 o superior, Opera 9.0 o superior i K-Meleon 1.5.3 o superior.
 • També s'hi pot accedir des de dispositius PDA i telèfons mòbils que disposin del navegador Opera Mini 4.2 o superior, o amb la darrera versió d'IE que s'inclou a Windows Mobile 6.5 o superior. Atesa la gran diversitat de sistemes operatius, no és possible garantir que s'hi pugui navegar correctament amb tots ells.
 • Les pàgines s'han desenvolupat per a una resolució òptima de pantalla de 1024x768 i navegador configurat, com a màxim, de tres nivells de barres d'eines.
 • Els programes que calen per visualitzar certs documents del portal es poden descarregar des de l'opció "Utilitats" que es mostra al menú esquerre de cada secció.
 • També s'ofereixen continguts segons l'estàndard RSS 2.0. Per fer servir el servei RSS, heu d'instal•lar un programa que s'anomena lector o agregador o bé un explorador d'Internet que admeti aquest estàndard.